Przykład diagnozy psychologicznej

 

            Diagnoza kobiety 38-letniej w oparciu o wyniki z  kwestionariusza EPQ-R, NEO-FFI, FCZ-KT, test uzupełnienia, przeprowadzona w celu stwierdzenia zdolności do wychowywania dzieci.

Wyniki diagnozy (EPQ-R) wskazują na wysoki poziom ekstrawersji badanej (8), co może świadczyć o wysokim poziomie potrzeby afiliacji, otwartości na relacje intepresonalne co jest kompatybilne z jej wykonywanym zawodem. Nie preferuje samotności. Może łatwo wpadać w gniew, być agresywna. Wyniki na skali neurotyzmu plasują się w granicach średnich, co może świadczyć o umiarkowanym poziomie przezywania emocji negatywnych. Kobieta przejawia normalność stanów umysłowych, nie wykazuje tendencji przestępczych, twórczych, skłonności do schizofrenii. Wykazuje wysoki poziom aprobaty społecznej. Bardzo wysokie wyniki na skali kłamstwa każą podejść krytycznie do odpowiedzi badanej.

Wyniki diagnozy w NEO-FFI wskazują średni poziom neurotyzmu, co może prowadzić do chwiejnych stanów emocjonalnych, odczuwania napięcia w sytuacjach trudnych i nowych. Jest to osoba dominująca w kontaktach społecznych, poszukująca stymulacji, zatem istnieje uzasadnione przypuszczenie o możliwości wpadnięcia w nałogi. Niska ugodowość wskazuje na egocentryzm, sceptyzm w stosunku do opinii innych ludzi, przejawia raczej nastawienie rywalizacyjne niż kooperatywne. Przeciętny poziom sumienności świadczy o umiarkowanej obowiązkowości, zatem nie wykazuje tendencji do pracoholizmu. Lubi porządek, ale nie jest pedantyczna. Niska otwartość świadczy o konwencjonalnych zachowaniach, konserwatyzmie w poglądach, raczej nie przejawia tendencji do zachowań irracjonalnych, jej zainteresowania są raczej pragmatyczne, preferuje zadania cieszące się wysoką aprobatą społeczną.

Wyniki w FCZ-KT  Jana Strelaua wskazują na skrajnie wysoką tendencję do silnego reagowania emocjami, brak jej odporności emocjonalnej. Wysoka perseweratywność może prowadzić do zachowań kompulsywnych oraz częstych ruminacji. Wysoka wrażliwość sensoryczna powoduje umiejętność wykrywania subtelnych bodźców zmysłowych, jednak jej wysokie natężenie może być dezadaptacyjne i powodować kompulsywną detekcję sygnałów z zewnątrz. Niska wytrzymałość może prowadzić do nieadekwatnego reagowania w warunkach silnej sytuacji stymulacyjnej. Większość trudnych sytuacji może doświadczać jako silnie stresowe. Umiarkowany poziom aktywności świadczy o braku tendencji do podejmowania zachowań o skrajnie wysokiej wartości stymulacyjnej. Średni poziom żwawości dowodzi dobrego przystosowania do zmieniających się warunków otoczenia.

Wyniki w teście uzupełnienia zdań wskazują na dość duże nieprzystosowanie się do otoczenia. Dają  się zauważyć kompleksy na tle rodzinnym.

Dokonując egzegezy wyników powyższych testów szczególna uwagę zwrócic należy na względnie ograniczone możliwości przetwarzania stymulacji przez badaną. Choć wysokie wyniki na skali ekstrawersji w obydwu testach zdaja się temu Przeczyc, to jednak potrzeba podejść do nich z dużą dozą ostrożności, ponieważ osoba badana uzyskała bardzo wysoki wynik na skali kłamstwa. Odwołując się do podwalin teoretycznych FCZ-KT, który jest prawie wolny od aprobaty społecznej, można skonstatować, iż warunki o wysokim poziomie stymulacji mogą spowodować u kobiety negatywne stany emocjonalne, które przedłużając  się niemal na pewno spowodują somatyzacje, o czym także świadczą niskie wyniki na skali wytrzymałości, skrajnie wysoki na perseweratywności i nade wszystko reaktywności emocjonalnej. Mogą nastąpić zaburzenia tj. nerwica, depresja. Może to istotnie utrudniać satysfakcjonujące kontakty z dziećmi. Dodatkowo w warunkach nieadekwatnych mogą wystąpić fluktuacje samooceny, co również korzystnie nie wpływa na relację matka-dziecko, albowiem może spowodować ambiwalentny styl przywiązania u dzieci. Matka może stosować przemoc wobec dzieci, z uwagi na fakt, że ma trudności z kontrolowaniem emocji. Nadmierna reaktywność emocjonalna w konsekwencji może powodować lęk. Bezprzedmiotowe, rozlane uczucie niepokoju może spowodować czynności agresywne wobec dzieci. Lęk koreluje pozytywnie z agresją o czy świadczą podwaliny teoretyczne kwestionariusza STAI. Wprawdzie kobieta nie została poddana badaniu tymże kwestionariuszem, lecz można dokonać ekstrapolacji na podstawie teoretycznych podwalin kwestionariusza FCZ-KT (dotyczy reaktywności emocjonalnej).

Interpretacja FCZ-KT sugeruje niezharmonizowaną strukturę tempera mentalną o małej możliwości przetwarzania informacji.

Wyniki diagnozy każą się poważnie zastanowić na przyznaniem opieki matce. Ogólnie nie powinna otrzymać dzieci.

Chcesz wykonać test osobowości on line?